endurancewedstrijd

Wedstrijdreglement Endurance

Versie 2017
Ingangsdatum 1 maart 2017

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie De Beek 125, 3852 PL Ermelo
Postbus 3040, 3850 CA Ermelo

Telefoon: 0577 – 408200

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Website: www.knhs.nl

© KNHS 2017

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNHS.

Wedstrijdreglement Endurance versie 2017 pagina 1 van 12

Inleiding

Paardensport is één van de mooiste en meest diverse sporten van Nederland. De KNHS is er voor iedere paardensporter. Of je regelmatig bij de manege rijdt, geniet van alle prachtige ruiterpaden door het Nederlandse landschap, af en toe met een aanspanning rondrijdt, fanatiek wedstrijden rijdt of bezig bent met de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in 2028: de KNHS is er voor jou. Wij doen er alles aan om iedereen een mooie sport te bezorgen. Daarbij werken we altijd aan het welzijn van de paarden, veiligheid en heldere regels.

Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben we met elkaar spelregels opgesteld. De KNHS kent hierbij de volgende Wedstrijdreglementen: het Algemeen Wedstrijdreglement en de disciplinereglementen Dressuur, Springen, Eventing, Mennen, (M)endurance, Voltige en Aangespannen Sport. Om te controleren op het gebruik van medicatie en verboden middelen gelden de bepalingen van het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard en het (humaan) Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.

De KNHS-Wedstrijdreglementen zijn zoveel mogelijk in lijn gebracht met de regels van de internationale paardensportorganisatie, de Fédération Equestre Internationale (FEI). In enkele gevallen was het niet mogelijk de regelgeving van de FEI te volgen omdat het voorzieningenniveau van KNHS-wedstrijden afwijkt van de voor de FEI- wedstrijden vereiste voorzieningen.

Een disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het Algemeen Wedstrijdreglement. Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

Bij jouw KNHS vind je de informatie die jou en je paard helpen om op een mooie, veilige en gezonde manier van je sport te genieten. Heb je vragen? Kijk eens op onze website: www.knhs.nl of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wedstrijdreglement Endurance versie 2017 pagina 2 van 12

Wedstrijdreglement Endurance

Versie 2017

INHOUDSOPGAVE

Inleiding .......................................................................................................................................................................2

ALGEMEEN .................................................................................................................................................................... 4

Artikel 600 - Algemene bepalingen................................................................................................................................. 4

Artikel 601 - Definities .................................................................................................................................................... 4

HOOFDSTUK 1 - Wedstrijden ........................................................................................................................................ 4

Artikel 602 - De verschillende klassen en onderdelen .................................................................................................... 4

Artikel 604 - De wedstrijd ............................................................................................................................................... 5

Artikel 605 - Kleding ....................................................................................................................................................... 6

Artikel 606 - Harnachement............................................................................................................................................ 6

Artikel 607 - Hulpmiddelen ............................................................................................................................................. 6

Artikel 608 - Veterinaire kaart ......................................................................................................................................... 6

Artikel 610 - Meerdaagse wedstrijden............................................................................................................................7

Artikel 611 - Voorkeuring................................................................................................................................................7

Artikel 612 - Start ........................................................................................................................................................... 7

Artikel 613 - Snelheid ..................................................................................................................................................... 7

Artikel 614 - Vetgate.......................................................................................................................................................7

Artikel 615 - Vrijwillige beëindiging ................................................................................................................................. 8

Artikel 616 - Finish.......................................................................................................................................................... 8

Artikel 617 - Nakeuring................................................................................................................................................... 8

Artikel 618 - Opmaken klassement ................................................................................................................................ 8

Artikel 619 - Verlaten wedstrijdterrein ............................................................................................................................ 9

Artikel 620 - Rustdagen.................................................................................................................................................. 9

Artikel 621 - Winstpunten ............................................................................................................................................... 9

Artikel 622 - Promotieregeling ........................................................................................................................................ 9

Artikel 623 - Uitsluiting/Diskwalificatie ........................................................................................................................... 9

Artikel 624 - Gevolgen van uitsluiting of diskwalificatie om veterinaire redenen voor het paard.................................. 10

Artikel 625 - Gevolgen van uitsluiting of diskwalificatie om veterinaire redenen voor de deelnemer ........................... 10

Artikel 626 - Deelname aan (internationale) wedstrijden .............................................................................................. 10

Artikel 627 - Kampioenschappen ................................................................................................................................. 10

Artikel 628 - Hors Concours ......................................................................................................................................... 11

HOOFDSTUK 2 - WEDSTRIJDORGANISATIE.............................................................................................................. 11

Artikel 629 - Algemeen ................................................................................................................................................. 11

Artikel 630 - Wedstrijdterrein........................................................................................................................................11

Artikel 631 - Parcours................................................................................................................................................... 11

Artikel 632 - Starten ..................................................................................................................................................... 11

Artikel 633 - Finish en nakeuring .................................................................................................................................. 11

Artikel 634 - Informatie voor deelnemers ..................................................................................................................... 12

HOOFDSTUK 3 - OFFICIALS ....................................................................................................................................... 12

Artikel 636 - Juryleden.................................................................................................................................................. 12

Artikel 637 - Federatievertegenwoordiger (FV) ............................................................................................................. 12

Artikel 638 - Technisch Afgevaardigde (TA) ................................................................................................................. 12

Artikel 639 - Veterinaire officials ................................................................................................................................... 12

Wedstrijdreglement Endurance versie 2017 pagina 3 van 12

ALGEMEEN

Artikel 600 - Algemene bepalingen

 1. Dit reglement dient in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS te worden gelezen. Wanneer bepalingen in dit reglement afwijken van bepalingen in het Algemeen Wedstrijdreglement gaan de bepalingen in het Wedstrijdreglement Endurance voor op de bepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement.

 2. Voor internationale (delen van) wedstrijden, die met toestemming van de KNHS worden georganiseerd en die worden verreden in Nederland, prevaleert de FEI-reglementering ten opzichte van de KNHS-reglementen.

 3. Daar waar ‘hij’ staat, wordt ook ‘zij’ bedoeld en daar waar ‘paard’ staat, wordt ook ‘pony’ bedoeld.

 4. Een endurance- en een mendurancewedstrijd mogen niet gelijktijdig over hetzelfde parcours worden verreden

  of gehouden.

Artikel 601 - Definities

 1. Endurancewedstrijd: een wedstrijd waarin de snelheid en de marathoncapaciteiten van een paard onder het zadel worden beproefd. De wedstrijden testen de kennis en kunde van de deelnemer om zijn paard zo goed mogelijk, met een optimale snelheid, over een route door verschillende terreinen te rijden waarbij het paard ‘fit to continue’ dient te zijn.

 2. Fit to continue: als een paard in staat is om in goede gezondheid verder te gaan.

 3. Wedstrijdseizoen: gelijk aan een kalenderjaar.

 4. Wedstrijdterrein: de locatie(s) waar de wedstrijd wordt georganiseerd, waar vandaan de deelnemers vertrekken

  en weer aankomen en waar de veterinaire keuringen plaatsvinden.

 5. Veterinaire keuring: een keuring die wordt uitgevoerd door of onder toezicht van een wedstrijddierenarts,

  waarbij één of meerdere parameters ten aanzien van de fysieke toestand van het paard worden bepaald.

 6. Massastart: een gelijktijdige start voor alle deelnemers van een rubriek.

 7. Individuele start: een start van één combinatie, dan wel op verzoek van de deelnemer tot een maximum van vijf

  combinaties, op één tijdstip.

 8. Vetgate: een gemarkeerde locatie bestaande uit een vetarea, restarea en groomarea waar een uitgebreide

  veterinaire keuring plaatsvindt

 9. Restarea: een locatie die onderdeel is van de vetgate waar wedstrijdpaarden rusten.

 10. Groomarea: optionele locatie voor de verzorging van de paarden vóór het aanbieden van de paarden voor de

  keuring.

 11. Vetarea: een locatie die onderdeel is van de vetgate waar de veterinaire keuringen plaats vinden.

 12. Afkeuring om veterinaire redenen: één of meerdere parameters tijdens de veterinaire keuring geven aan dat het

  paard niet ‘fit to continue’ is. Dit heeft altijd uitsluiting tot gevolg. Indien de reden ernstig wordt ingeschat vindt

  tevens diskwalificatie plaats.

 13. Afkeuring om metabole redenen: één of meerdere parameters tijdens de veterinaire keuring geven aan dat de

  fysiologische processen ten behoeve van handhaving van de normale lichaamsfuncties niet meer naar behoren plaatsvinden. Dit heeft altijd diskwalificatie tot gevolg.

HOOFDSTUK 1 - Wedstrijden
Artikel 602 - De verschillende klassen en onderdelen

De wedstrijdsport bestaat uit de volgende klassen:

Eendaagsewedstrijden:

*Impulsrubriek
Indien er op één wedstrijd twee klasse I afstanden worden uitgeschreven dan is de kortste klasse I afstand de impulsrubriek. Op de impulsrubriek zijn de voorwaarden van klasse I van toepassing.

KLASSE

Afstand (km)

Minimale snelheid (km/uur)

Maximale snelheid (km/uur)

Start

Impulsrubriek*

20 t/m 39

8

12

Individueel

I

20 t/m 39

9

14

Individueel

II

40 t/m 79

9

-

Individueel of massastart

III

80 t/m 119

10

-

Massastart

IV

≥ 120 km

10

-

Massastart

Wedstrijdreglement Endurance versie 2017 pagina 4 van 12

Meerdaagsewedstrijden:

*voor meerdaagse wedstrijden is de maximaal toegestane dagafstand 100km, en de minimaal toegestane dagafstand circa 20 km.

Artikel 603 - Voorwaarden voor deelname

1. Deelnemers

 1. Vanaf de dag waarop de 7-jarige leeftijd wordt bereikt mogen deelnemers uitkomen op wedstrijden. Voor deelname aan de klasse III en IV moet een deelnemer minimaal 12 jaar oud zijn.

 2. Deelnemers mogen vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 14 jaar oud worden zelfstandig deelnemen aan endurancewedstrijden. Deelnemers die hier nog niet aan voldoen moeten onder begeleiding rijden. De begeleider:

  • -  is minimaal 18 jaar oud (minimaal bereikt op de dag van de wedstrijd),

  • -  neemt deel aan de wedstrijd en voldoet aan alle reglementaire bepalingen,

  • -  blijft gedurende de wedstrijd bij de betreffende combinatie,

  • -  mag maximaal 1 deelnemer per wedstrijd begeleiden.

 3. Een deelnemer mag deelnemen aan wedstrijden indien de deelnemer:

  • -  lid is van de KNHS en in het bezit van een startlicentie endurance,

  • -  in het bezit is van een startpas met zijn paard,

  • -  lid is van de KNHS Endurancevereniging.

 4. Deelnemers die in de impulsrubriek starten dienen lid te zijn van de KNHS. Een startlicentie en een lidmaatschap van de KNHS Endurancevereniging zijn niet verplicht.

 5. Een buitenlandse deelnemer dient op verzoek een ‘riding permission’ van de nationale buitenlandse federatie te kunnen overleggen aan de Federatievertegenwoordiger.

2. Paarden

 1. Een paard dat deelneemt aan endurancewedstrijden behoort de volgende leeftijdsgrens te hebben bereikt:

  KLASSE MINIMALE LEEFTIJD PAARD

 2. Voor wedstrijddeelname van drachtige en zogende merries geldt:

  • -  klasse I en II: maximaal vier maanden drachtig, aan te tonen door middel van het dekbewijs, en niet

   zogend;

  • -  klasse III en IV: niet dragend en niet zogend.

   3. Klassenindeling nieuw gevormde combinaties

 1. Een nieuwe deelnemer start naar keuze in de impulsklasse of in klasse I.

 2. Een deelnemer die drie winstpunten heeft behaald in een klasse mag elk paard rechtstreeks starten in de

  onderliggende klasse.

Artikel 604 - De wedstrijd

 1. Een endurancewedstrijd bestaat uit een gemarkeerde route, met een start en een finish die afgelegd wordt door een combinatie.

 2. De wedstrijd begint bij de voorkeuring en is afgerond na de nakeuring.

 3. Tijdens de wedstrijd mag het paard alleen door de deelnemer gereden of geleid worden. Tijdens keuringen of

  het rusten mag het paard ook door een groom geleid worden.

 4. Op het wedstrijdterrein of in het parcours is een deelnemer ervoor verantwoordelijk dat hij zijn paard onder

  controle heeft.

Aantal rijdagen

2

3

4

≥5

Klasse

Totale afstand (km)

Totale afstand (km)

Totale afstand (km)

Totale afstand (km)

II

40 t/m 79 *

60 t/m 99*

80 t/m 119*

100 t/m 139*

III

80 t/m 139*

100 t/m 159*

120 t/m 179*

140 t/m 199*

IV

≥ 140 km*

≥ 160*

≥ 180*

≥ 200*

Impulsrubriek

4 jaar

I

4 jaar

II

5 jaar

III

6 jaar

IV tot 140 km

6 jaar

IV 140-160 km

7 jaar

Wedstrijdreglement Endurance versie 2017 pagina 5 van 12

 1. De combinatie moet de gehele route afleggen en in de juiste richting volbrengen. Daarbij moeten alle controle posten in de juiste volgorde en vanuit de juiste rijrichting gepasseerd worden.

 2. Bij afwijken van het parcours moet de fout hersteld worden vanaf de plek waar van de route is afgeweken.

 3. Vanaf klasse III kan bij afwijking van het parcours goedkeuring door de jury worden gegeven voor de afgelegde

  afstand. De betreffende combinatie wordt als laatste in het klassement geplaatst.

 4. Binnen 1 km voor de vetgate of finish mag een combinatie niet stil staan, behalve om op of af te stijgen.

 5. Tijdens de rit moet een combinatie zich in de richting van de uitgezette route bewegen. Opzettelijk tijdrekken

  kan leiden tot uitsluiting.

 6. Iedere deelnemer moet ruim gelegenheid geven tot inhalen. Een deelnemer haalt mededeelnemers en/of andere

  personen (al dan niet te paard) met een gepaste snelheid na ‘aanroepen’ in. Tegenliggers worden eveneens met

  gepaste snelheid gepasseerd.

 7. Hulp van derden, al dan niet op verzoek van de deelnemer, is niet toegestaan. Hulp van derden is elke

  handeling van een derde die als doel heeft het wedstrijdresultaat positief te beïnvloeden, dit ter beoordeling van

  de jury.

 8. Assistentie is toegestaan:

  • -  wanneer deelnemer en/of paard ten val zijn gekomen,

  • -  bij het herstellen van het beslag van het paard,

  • -  bij het verstrekken van water en het koelen,

  • -  bij het aangeven of aanpakken van voor de wedstrijd noodzakelijke benodigdheden,

  • -  bij het afhalen van het zadel, de beenbeschermers en het tuig voor de vetgate.

 9. Het is verboden over wildroosters te rijden, tenzij deze zijn afgedekt zodat de veiligheid gewaarborgd is. De wedstrijdorganisatie moet dit kenbaar maken.

Artikel 605 - Kleding

 1. Een deelnemer is verplicht tijdens de wedstrijd een het gehele been bedekkende broek en een bovenlichaam bedekkend hemd of shirt met enige mouw te dragen.

 2. Het dragen van een veiligheidshoofddeksel is verplicht.

Artikel 606 - Harnachement

 1. De keuze van zadel, hoofdstel en bit is vrij. Deze dienen voldoende veilig te zijn, dit ter beoordeling van de jury. Het gebruik van een bit is niet verplicht.

 2. Alle soorten stijgbeugels zijn toegestaan indien schoeisel met een hak van tenminste 12 mm wordt gedragen. Indien dit niet het geval is moet een gesloten stijgbeugel worden gebruikt zodanig dat de voet niet door de stijgbeugel kan schieten.

Artikel 607 - Hulpmiddelen

 1. Een glijdende martingaal is toegestaan. De martingaal mag het paard niet belemmeren in de natuurlijke beweging en balans. Het paard moet met de neus tot voor de loodlijn kunnen komen. Andere type hulpteugels zijn niet toegestaan.

 2. Sporen zijn niet toegestaan.

 3. In de impulsrubriek, klasse I en klasse II is het gebruik van een zweep toegestaan. De zweep mag maximaal 90

  cm lang zijn.

 4. Tijdens de wedstrijd mag een hartslagmeter gebruikt worden. Bij keuringen is het gebruik van een

  hartslagmeter verboden.

Artikel 608 - Veterinaire kaart

 1. Elke combinatie ontvangt een veterinaire kaart van de wedstrijdorganisatie. Op de veterinaire kaart worden de bevindingen van de wedstrijddierenarts genoteerd.

 2. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de volledige invulling van de veterinaire kaart en dienen deze te kunnen overleggen.

 3. Indien de veterinaire kaart zo beschadigd is, dat deze onleesbaar is geworden, kan uitsluiting volgen.

 4. Verlies of het niet inleveren van de veterinaire kaart leidt tot uitsluiting.

Artikel 609 - Veterinaire Keuringen - algemeen

 1. Alle deelnemende paarden worden zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd door een wedstrijddierenarts gekeurd waarbij het paard in zodanige conditie dient te zijn dat het ‘fit to continue’ is.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer het paard tijdig aan te bieden voor veterinaire keuringen.

 3. Bij een keuring mag een paard uitsluitend met halster of hoofdstel voorgebracht worden. Bij een herkeuring en

  direct na de finish mogen paarden gezadeld zijn, tenzij de official/wedstrijddierenarts anders beslist.

 4. Tijdens de keuringen wordt tenminste het volgende gecontroleerd: hartslagfrequentie (gelijk aan 60 of lager per minuut), ademhaling, slijmvliezen/CRT, turgor, borborygmi, spiertonus, rug/schoft, wonden/drukkingen/

  mondhoeken, hoeven/hoefbeslag, locomotie en algehele indruk.

Wedstrijdreglement Endurance versie 2017 pagina 6 van 12

 1. Het beoordelen van de locomotie dient door een wedstrijddierenarts te gebeuren. Bij afkeuring op locomotie kan de deelnemer een second opinion vragen van een andere wedstrijddierenarts in functie, mits dit het verloop van de wedstrijd niet beïnvloedt. Bij verschil in inzicht is het oordeel van de hoofdwedstrijddierenarts bepalend.

 2. Het is tijdens de veterinaire keuring niet toegestaan handelingen te verrichten, die de hartslagfrequentie van het paard kunnen beïnvloeden, dit ter beoordeling van de wedstrijddierenarts.

 3. De wedstrijddierenarts heeft de mogelijkheid de toestand van het paard verder te evalueren middels het uitvoeren van een Ridgway trot. De Ridgway trot geeft een indicatie over het herstelvermogen van het paard. De hartslagfrequentie wordt opgenomen, direct daarna draaft het paard 40 meter heen en terug. Een tweede hartslagfrequentie wordt geteld 60 seconden na het begin van de draf.

 4. Voor alle paarden of voor een enkel paard kan op elk willekeurig moment van de wedstrijd een keuring door een wedstrijddierenarts plaatsvinden. De wedstrijddierenarts bepaalt hoe de keuring verloopt.

 5. Een om veterinaire redenen afgekeurd paard dient in een trailer of veewagen vervoerd te worden naar het wedstrijdterrein. Paarden die voor of tijdens de wedstrijd worden uitgesloten van deelname, mogen gedurende de wedstrijd niet op het wedstrijdterrein en/of parcours bereden worden. De nakeuring en transportkeuring worden uitgevoerd door de wedstrijddierenarts. Pas na diens toestemming mag het paard het wedstrijdterrein verlaten.

 6. Elke (medische) behandeling van een paard tijdens de wedstrijd kan leiden tot uitsluiting of diskwalificatie dit ter beoordeling van de hoofdwedstrijddierenarts. Indien behandeling noodzakelijk is dient de hoofdwedstrijddierenarts te bepalen of de behandeling reden tot uitsluiting of diskwalificatie geeft. De hoofdwedstrijddierenarts adviseert de jury hierover.

Artikel 610 - Meerdaagse wedstrijden

 1. De voorkeuring mag op de avond voor de eerste wedstrijddag plaatsvinden. De volgende wedstrijddagen beginnen met een voorkeuring.

 2. Bij meerdaagse wedstrijden is aan het eind van elke wedstrijddag een vetgate met verplichte herkeuring.

 3. De finish is aan het einde van de laatste wedstrijddag.

Artikel 611 - Voorkeuring

1. Bij de voorkeuring wordt gekeken of is voldaan aan de bepalingen betreffende vaccinaties zoals omschreven in het Algemeen Wedstrijdreglement. De hartslagfrequentie dient bij de voorkeuring gelijk aan of lager dan 60 per minuut te zijn.

Artikel 612 - Start

 1. De rijtijd begint op de vastgestelde starttijd. Deelnemers moeten de startlijn rijdend passeren.

 2. De manier van starten is afhankelijk van de klasse:

  • -  Klasse I individuele start

  • -  Klasse II individuele of massastart

  • -  Klasse III massastart

  • -  Klasse IV massastart

 3. Bij een massastart mag een combinatie tot 15 minuten na de officiële starttijd starten. In dit geval wordt de oorspronkelijke starttijd aangehouden.

Artikel 613 - Snelheid

De snelheden van de verschillende klassen staan in onderstaande tabel weergegeven:

Artikel 614 - Vetgate

 1. In klasse II, III en IV vinden de veterinaire keuringen plaats in de vetgate.

 2. Bij aanbieden van het paard in de vetgate dient de hartslag lager dan of gelijk aan 60 per minuut te zijn alvorens

  de rest van de keuring plaatsvindt. De deelnemer heeft 20 minuten om zijn paard met deze hartslagfrequentie

  aan te bieden, en krijgt daarvoor tweemaal de mogelijkheid.

 3. Wanneer de hartslagfrequentie bij de tweede maal aanbieden wederom boven de 60 per minuut is volgt

  uitsluiting.

 4. De rijtijd stopt op het moment van aanbieden als de hartslag 60 per minuut of lager is. De rusttijd gaat op dat

  moment in. De combinatie mag verder rijden als de volledige rusttijd voorbij is.

Klasse

Minimale snelheid(km/uur)

Maximale snelheid (km/uur)

Impuls

8

12

I

9

14

II

9

-

III

10

-

IV

10

-

Wedstrijdreglement Endurance versie 2017 pagina 7 van 12

 1. Bij de vetgate wordt de volgorde van keuren bepaald door het moment van aanbieden op de vetgate. Bij drukte kan eerst de hartslagfrequentie op volgorde van binnenkomst gemeten worden om daarna de rest van de keuring te doen.

 2. De wedstrijddierenarts heeft de bevoegdheid om van de keuringsvolgorde af te wijken.

 3. In de vetarea mogen maximaal twee personen per paard aanwezig zijn.

 4. De wedstrijddierenarts kan op verzoek van de deelnemer een extra veterinaire keuring van het paard uitvoeren

  5 tot 10 minuten voor vertrek uit de vetgate, dit heet een herkeuring.

 5. Indien de wedstrijddierenarts een herkeuring wil uitvoeren bij alle wedstrijdpaarden dan dient de rusttijd

  minimaal 40 minuten te bedragen

Artikel 615 - Vrijwillige beëindiging

 1. Een deelnemer mag een wedstrijd voortijdig beëindigen na het doorlopen van de keuring van de vetgate. Dit is

  alleen toegestaan wanneer het paard goedgekeurd is. Het paard moet op 30 minuten na goedkeuring in de vetgate nagekeurd worden De betreffende combinatie wordt onderaan het klassement geplaatst zonder plaatsingsnummer. De rit telt mee in de uitslagverwerking voor het aantal afgelegde kilometers wanneer het paard goedgekeurd is bij de nakeuring. Wordt het paard niet goedgekeurd dan volgt uitsluiting.

 2. Een deelnemer kan zich op ieder moment terugtrekken behalve tussen de aankomst- en de vertrektijd op de vetgate of na het passeren van de finish. De combinatie wordt niet opgenomen in het klassement en de gereden kilometers tellen niet mee voor registratie. Een nakeuring is verplicht.

Artikel 616 - Finish

 1. Deelnemers moeten de finishlijn rijdend passeren. Binnen 1 km voor de vetgate of finish is het niet toegestaan om stil te staan, behalve om op of af te stijgen.

 2. De rijtijd stopt bij het passeren van de finish.

 3. Bij de finish van klasse I vindt een bepaling van de hartslagfrequentie plaats. De hartslag moet gelijk aan of

  lager dan 60 per minuut zijn. De deelnemer heeft 10 minuten om zijn paard met deze hartslagfrequentie aan te bieden, en krijgt daarvoor tweemaal de mogelijkheid. Wanneer de hartslagfrequentie wederom boven de 60 per minuut is volgt uitsluiting.

Artikel 617 - Nakeuring

 1. Deelnemende paarden moeten op 30 minuten na het stoppen van de rijtijd door de wedstrijddierenarts gekeurd worden tijdens de nakeuring. Bij deze keuring moet de hartslagfrequentie van het paard lager of gelijk aan 60 per minuut zijn. Wanneer de hartslagfrequentie op 30 minuten na het stoppen van de rijtijd hoger dan 60 per minuut is, volgt uitsluiting.

 2. Bij de nakeuring van klasse I, II en III wordt besloten of het paard het wedstrijdterrein mag verlaten. Klasse IV heeft een transportvrijgave na de nakeuring.

Artikel 618 - Opmaken klassement

1. Impulsrubriek en klasse I
De uitslag wordt opgemaakt aan de hand van het aantal behaalde wedstrijdpunten voor de wedstrijd. Wedstrijdpunten worden verkregen voor de volgende onderdelen:

 1. Herstelperiode:

  Bij de finish kunnen maximaal 10 wedstrijdpunten worden verdiend. De combinatie krijgt 10 wedstrijdpunten min het aantal minuten voordat het paard bij de finish wordt aangeboden en de hartslagfrequentie 60 of lager is.

 2. Snelheid van de gereden rit. Impulsrubriek

  • -  Gemiddelde snelheid gedurende de rit <8 km/uur = uitsluiting

  • -  gemiddelde snelheid gedurende de rit 8-9 km/uur = 4 wedstrijdpunten

  • -  gemiddelde snelheid gedurende de rit 9-10 km/uur = 6 wedstrijdpunten

  • -  gemiddelde snelheid gedurende de rit 10-11 km/ uur = 8 wedstrijdpunten

  • -  gemiddelde snelheid gedurende de rit 11-12 km/uur = 10 wedstrijdpunten

  • -  gemiddelde snelheid gedurende de rit > 12 km/uur = uitsluiting Klasse I

  • -  gemiddelde snelheid gedurende de rit < 9 km/uur = uitsluiting

  • -  gemiddelde snelheid gedurende de rit 9-10 km/uur = 4 wedstrijdpunten

  • -  gemiddelde snelheid gedurende de rit 10-11 km/uur = 6 wedstrijdpunten

  • -  gemiddelde snelheid gedurende de rit 11-12 km/ uur = 8 wedstrijdpunten

  • -  gemiddelde snelheid gedurende de rit 12-14 km/uur = 10 wedstrijdpunten

  • -  gemiddelde snelheid gedurende de rit > 14 km/uur = uitsluiting

 3. De combinatie met het hoogst aantal wedstrijdpunten is de winnaar van de betreffende rubriek.

 4. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten is de snelheid bepalend. De combinatie met de snelheid die het dichtst bij de 13 km/uur ligt, wordt als eerste geplaatst. Indien deze even dicht bij de 13 km/uur ligt, is de

Wedstrijdreglement Endurance versie 2017 pagina 8 van 12

laagste hartslagfrequentie bij goedkeuring na de finish bepalend. Is ook deze gelijk, dan bepaalt de

hoofdwedstrijddierenarts de uitslag op basis van de veterinaire kaart.

 1. In de klasse II, III en IV wordt de uitslag opgemaakt op basis van de gereden gemiddelde snelheid. De

  combinatie met de hoogste gemiddelde snelheid is de winnaar.

 2. Bij een individuele start in de klasse II: Bij een gelijke snelheid wint de combinatie met de laagste

  hartslagfrequentie bij de nakeuring. Is ook deze gelijk, dan bepaalt de hoofdwedstrijddierenarts de uitslag op

  basis van de veterinaire kaart.

 3. Bij een massastart in de klasse II, III en IV: Voor deelnemers, die tegelijk finishen, bepaalt een official (al dan niet

  op basis van een foto- of videofinish) de uitslag. Het paard dat als eerste met een deel van het lichaam over de finish gaat, is de winnaar van de rubriek.

Artikel 619 - Verlaten wedstrijdterrein

 1. Een paard mag het wedstrijdterrein verlaten nadat de wedstrijddierenarts voor akkoord heeft afgetekend op de veterinaire kaart.

 2. De wedstrijddierenarts is gerechtigd het paard zo lang ter controle te laten blijven als dat door hem nodig wordt geacht.

 3. Wanneer een deelnemer de wedstrijd voortijdig beëindigt of zich terugtrekt, moet de deelnemer goedkeuring van de wedstrijddierenarts hebben om het wedstrijdterrein te verlaten.

 4. Alle deelnemende paarden die een klasse IV afstand hebben afgelegd mogen het wedstrijdterrein pas verlaten na de transportvrijgave minimaal 2 uur na de nakeuring. De tijd moet voorafgaand aan de wedstrijd vastgesteld zijn door de hoofdwedstrijddierenarts en kenbaar gemaakt zijn aan de deelnemers. Na de vastgestelde tijd mag de deelnemer zijn paard aanbieden bij de dierenarts voor transportvrijgave. Bij twijfel kan de dierenarts een paard langer laten blijven.

Artikel 620 - Rustdagen

Een paard mag binnen 3 achtereenvolgende dagen aan hooguit 1 endurancewedstrijd deelnemen in de hoogste klasse waarvoor het startgerechtigd is. In lagere klassen mag het paard onbeperkt deelnemen.

Artikel 621 - Winstpunten

Deelnemer en paard krijgen winstpunt(en) toebedeeld na het goed uitrijden van een wedstrijd. Deze winstpunten worden geregistreerd door de KNHS.

 1. In klasse I levert een goed uitgereden wedstrijd 1 winstpunt op.

 2. In klasse II levert een goed uitgereden wedstrijd 1 winstpunt op mits er niet harder is gereden dan gemiddeld

  15 km/h.

 3. In klasse III levert elke goed uitgereden wedstrijd 1 winstpunt op mits er niet harder is gereden dan gemiddeld

  16 km/h

 4. In klasse IV levert elke goed uitgereden wedstrijd 1 winstpunt op.

Artikel 622 - Promotieregeling

 1. Promotie naar een volgende klasse is niet verplicht, een deelnemer mag oneindig doorstarten in een klasse.

 2. Een deelnemer mag in een lagere klasse starten dan het reglement voorschrijft.

 3. Starten in klasse II is toegestaan wanneer zowel deelnemer als paard een klassering hebben behaald van

  klasse I met 3 winstpunten.

 4. Starten in klasse III is toegestaan wanneer zowel deelnemer als paard een klassering hebben behaald van

  klasse II met 2 winstpunten.

 5. Starten in klasse IV is toegestaan wanneer zowel deelnemer als paard een klassering hebben behaald van

  klasse III met 3 winstpunten.

Artikel 623 - Uitsluiting/Diskwalificatie

(Zoals omschreven in het Algemeen Wedstrijdreglement)

 1. De (voorzitter van de) jury dient in het geval van een beslissing tot uitsluiting of diskwalificatie de deelnemer zo

  spoedig mogelijk mede te delen dat hij/ de combinatie is uitgesloten respectievelijk is gediskwalificeerd.

 2. De jury dient de reden van uitsluiting of diskwalificatie te vermelden op de veterinaire kaart van de deelnemer.

  Op de uitslagenlijst wordt tevens uitsluiting of diskwalificatie vermeld.

 3. Wanneer een deelnemer gedurende het wedstrijdseizoen meer dan drie keer wordt gediskwalificeerd wegens

  veterinaire redenen bij zijn paard, kan hiervan door de KNHS opgave worden gedaan bij de Aanklager van de

  KNHS.

 4. Uitsluiting

  Onder andere de volgende zaken kunnen uitsluiting tot gevolg hebben, dit ter beoordeling van het jurylid;

  • -  Hulp van derden (indien prestatie bevorderend),

  • -  Niet toegestane hulpmiddelen,

  • -  Het niet in de juiste richting de route rijden of het niet in de juiste volgorde doorlopen van de veterinaire

   keuringen,

  • -  Wanneer een deelnemer zijn paard niet onder controle heeft of krijgt,

Wedstrijdreglement Endurance versie 2017 pagina 9 van 12

 • -  Het niet behalen van de minimale snelheid of het overschrijden van de maximale snelheid,

 • -  Het opzettelijk rekken van tijd,

 • -  Afkeuring van een paard tijdens een veterinaire keuring,

 • -  Verlies, niet in leveren of het onleesbaar zijn van een veterinaire kaart,

 • -  Een (medische) behandeling van een paard tijdens de wedstrijd of na de finish.

5. Diskwalificatie

Onder andere de volgende zaken kunnen diskwalificatie tot gevolg hebben, dit ter beoordeling van het jurylid;

 • -  Indien een paard dat uitgesloten is van deelname, gedurende de wedstrijd op het wedstrijdterrein en/of in

  het parcours bereden wordt,

 • -  Wanneer een combinatie over onafgedekte wildroosters rijdt,

 • -  Diskwalificatie om veterinaire redenen, op advies van de wedstrijddierenarts,

 • -  Afkeuring om metabole redenen leidt altijd tot diskwalificatie.

  Artikel 624 - Gevolgen van uitsluiting of diskwalificatie om veterinaire redenen voor het paard

 1. Bij afkeuring om veterinaire redenen die tot uitsluiting hebben geleid, mag het desbetreffende paard na inachtneming van de rustdagen weer worden uitgebracht op endurancewedstrijden.

 2. Bij afkeuring om veterinaire redenen die tot diskwalificatie hebben geleid mag het desbetreffende paard gedurende 22 dagen na de datum van diskwalificatie niet op endurancewedstrijden worden uitgebracht. De beslissing tot diskwalificatie wordt kenbaar gemaakt aan de deelnemer en de jury, en aangemerkt op de veterinaire kaart.

 3. Indien een paard voor de tweede maal in 12 maanden om veterinaire redenen wordt gediskwalificeerd gaat een termijn van 44 dagen in waarin het paard niet op endurancewedstrijden mag worden uitgebracht.

 4. Bij een derde diskwalificatie om veterinaire redenen in 12 maanden gaat een termijn in van 66 dagen waarin het paard niet op endurancewedstrijden mag worden uitgebracht.

 5. Indien een paard voor de 3e maal in 12 maanden op opeenvolgende nationale wedstrijden in Nederland wordt uitgesloten of gediskwalificeerd om veterinaire redenen vindt degradatie plaats van de hoogste startgerechtigde klasse van het paard naar de naastgelegen lagere klasse zonder winstpunten.

Artikel 625 - Gevolgen van uitsluiting of diskwalificatie om veterinaire redenen voor de deelnemer

 1. Indien een deelnemer tijdens nationale wedstrijden in Nederland binnen 12 maanden drie keer achter elkaar met hetzelfde paard of vier keer achter elkaar met verschillende paarden wordt uitgesloten om veterinaire redenen vindt degradatie plaats naar de naastgelegen lagere klasse zonder winstpunten.

 2. Indien een deelnemer tijdens nationale wedstrijden in Nederland binnen 12 maanden twee keer achter elkaar met hetzelfde paard of drie keer met verschillende paarden wordt gediskwalificeerd om veterinaire redenen vindt degradatie plaats van de hoogste startgerechtigde klasse van de deelnemer naar de naastgelegen lagere klasse zonder winstpunten.

 3. Deelnemers met een stand van minimaal klasse IV met 3 winstpunten blijven startgerechtigd in de klasse IV.

Artikel 626 - Deelname aan (internationale) wedstrijden

 1. Voor deelname aan internationale (FEI) wedstrijden zie de bepalingen in het Algemeen Wedstrijdreglement. De inschrijving verloopt via de KNHS. Er is geen Riding Permission nodig.

 2. Deelnemers die uit willen komen op nationale endurancewedstrijden in het buitenland moeten dit voorafgaand aan de wedstrijd in het buitenland schriftelijk melden aan de KNHS. Voor het land waar de deelnemer wil starten wordt een Riding Permission aangevraagd bij de KNHS. De deelnemer schrijft zelf in voor de wedstrijd. De deelnemer is verplicht de uitslag van de gereden wedstrijd in het buitenland binnen twee weken na de wedstrijddatum op te sturen naar de KNHS. Bij afkeuring moet tevens een kopie van de veterinaire kaart aangeleverd worden.

 3. Tijdens de buitenlandse wedstrijd gelden de regels van de betreffende nationale federatie of FEI en een goed uitgereden wedstrijd telt in het Nederlandse winstpunten systeem mee voor de betreffende klasse die bij de gereden afstand hoort. Bij afkeuring of diskwalificatie gelden de reglementaire bepalingen van het Nederlandse reglement.

 4. Deelnemers die met een niet bij de KNHS geregistreerd lease- of leenpaard in het buitenland willen starten in de klasse III of IV, mogen maximaal de afstand rijden (in kilometers) die de deelnemer zelf al eerder heeft volbracht. Het paard moet voldoen aan de Nederlandse kwalificatienormen en de deelnemermoet dit voorafgaand aan de wedstrijd, minimaal twee weken van tevoren, door middel van een verklaring van de nationale bond van het land waar het paard vandaan komt, aantonen bij de KNHS.

Artikel 627 - Kampioenschappen

Voor bepalingen inzake deelname aan kampioenschappen wordt verwezen naar het desbetreffende kampioenschapsreglement.

Wedstrijdreglement Endurance versie 2017 pagina 10 van 12

Artikel 628 - Hors Concours

1. Indien een wedstrijdorganisatie met instemming van de jury een deelnemer de gelegenheid wenst te geven om hors concours(buiten mededinging) te starten, mag dat worden toegestaan met inachtneming van de volgende bepalingen;

 • -  Deelnemers die hors concours willen starten dienen dit duidelijk bij opgave te vermelden,

 • -  Hors concours starten is toegestaan in de klasse waarin men reglementair startgerechtigd is of in een lagere klasse,

 • -  De reglementaire bepalingen van de klasse waarin wordt gestart zijn ook van toepassing op een hors concours-start,

 • -  De desbetreffende deelnemer mag niet in de uitslag van de rubriek opgenomen worden cq. niet in aanmerking komen voor een prijs, of voor toekenning van winstpunten. De betreffende combinatie wordt geregistreerd onder vermelding van ‘hors concours’.

  HOOFDSTUK 2 - WEDSTRIJDORGANISATIE

  Artikel 629 - Algemeen

 1. Wedstrijdorganisaties mogen klassen opsplitsen in meerdere rubrieken volgens de hiervoor geldende bepalingen in het Algemeen Wedstrijdreglement. Elke rubriek heeft zijn eigen uitslag en prijzen.

 2. De jury kan in overleg met de hoofdwedstrijddierenarts en de wedstrijdorganisatie beslissen de minimale snelheid te verlagen wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit besluit dient direct aan de deelnemers kenbaar te worden gemaakt.

 3. De wedstrijdorganisatie is verplicht gebruik te maken van het door de KNHS beschikbaar gestelde programma t.b.v. de wedstrijdregistratie.

Artikel 630 - Wedstrijdterrein

1. Op het wedstrijdterrein moeten de volgende voorzieningen aanwezig zijn:

 • -  Voldoende schoon drinkwater op de locaties waar de verzorging van de paarden plaatsvindt.

 • -  1 noodbox tot 120 deelnemers daarboven 2 noodboxen. Onder noodbox wordt verstaan een overdekte,

  voor het doel geschikte, stal op het wedstrijdterrein, waar in alle rust een paard behandeld kan worden

  door een dierenarts.

 • -  Voldoende keuringsbanen. De keuringsbaan is tenminste 40 m lang en heeft een vlakke en stevige

  ondergrond.

 • -  Een hoefsmid (indien niet aanwezig dient deze oproepbaar te zijn).

 • -  Een overnachtingsmogelijkheid op of nabij het wedstrijdterrein voor paarden die een klasse IV afstand

  hebben afgelegd.

Artikel 631 - Parcours

 1. De wedstrijd wordt verreden over een van te voren bepaalde afstand, waarbij de route door de wedstrijdorganisatie is gemarkeerd en/of op een kaart is aangegeven. Of de route gemarkeerd is wordt aangegeven in het vraagprogramma.

 2. Indien markering in het veld is aangebracht dient ook minimaal iedere 10 kilometer (bij voorkeur iedere 5 kilometer) in de route een afstandsaanduiding te worden aangebracht. De vetgate en finish worden op 2 km en op 1 km van te voren aangegeven. Indien de route alleen op kaart is aangegeven is het voldoende als deze afstandsaanduidingen op de kaart aangebracht zijn. Het parcours bestaat voor niet meer dan 10% uit harde ondergrond (asfalt, beton, klinkers) waarbij wegen met voldoende brede, vlakke berijdbare bermen niet gezien worden als harde ondergrond.

 3. In het parcours moet minimaal iedere 40 km een vetgate worden opgenomen. In de vetgate is verplichte rust en een veterinaire keuring. De minimale afstand tussen 2 vetgate’s is 20 km.

Artikel 632 - Starten

 1. Bij een individuele start moet er voldoende tijd tussen twee verschillende starts zijn zodat er zo min mogelijk opstoppingen zijn. Als richtlijn wordt aangehouden 1 deelnemer per 2 minuten.

 2. Bij een massastart mag een combinatie tot 15 minuten na de officiële starttijd starten, waarbij de oorspronkelijke starttijd van de massastart gehandhaafd blijft.

 3. Bij een massastart is het niet toegestaan om in meerdere groepen te starten tenzij meerdere klassementen worden gemaakt.

Artikel 633 - Finish en nakeuring

1. Wanneer de finish ver verwijderd is van de plaats van de nakeuring, kan de jury in overleg met de wedstrijddierenarts en de wedstrijdorganisatie besluiten de nakeuring op meer dan 30 minuten te laten plaatsvinden. Dit besluit moet voorafgaand aan de wedstrijd aan de deelnemers bekend worden gemaakt in het vraagprogramma.

Wedstrijdreglement Endurance versie 2017 pagina 11 van 12

2. De finish moet duidelijk gemarkeerd zijn. In de klassen II, III en IV is een eindsprint toegestaan wanneer er voldoende ruimte is. Bij onvoldoende ruimte voor een eindsprint moet er in overleg met de Technisch Afgevaardigde (TA) of Federatievertegenwoordiger (FV) voorafgaand aan de wedstrijd een veilige oplossing gezocht worden.

Artikel 634 - Informatie voor deelnemers

 1. Wedstrijdorganisaties moeten aan deelnemers, officials en functionarissen uiterlijk een week voor de wedstrijd de benodigde informatie beschikbaar stellen.

 2. Voor de deelnemers moet een routekaart beschikbaar zijn op het secretariaat.

 3. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt schriftelijk of mondeling de laatste informatie aan de deelnemers verstrekt

HOOFDSTUK 3 - OFFICIALS

Artikel 636 - Juryleden

Het aantal juryleden hangt af van het aantal deelnemers aan de wedstrijd en het aantal keuringslocaties in het terrein (start, vetgate(s), finish). Onderstaande tabel moet aangehouden worden;

De juryleden worden door de wedstrijdorganisatie vastgelegd. De TA kan in overleg met de wedstrijdorganisatie meer juryleden toewijzen. Een jurylid kan geassisteerd worden door één of meerdere assistenten.

Artikel 637 - Federatievertegenwoordiger (FV)

Door de KNHS wordt een Federatievertegenwoordiger aangewezen voor elke endurancewedstrijd. In veel gevallen vervult de Federatievertegenwoordiger tevens de rol van jurylid.

Artikel 638 - Technisch Afgevaardigde (TA)

Door de KNHS kan een TA aangewezen worden om een (beginnende) organisatie van een endurancewedstrijd in de voorfase te begeleiden.

 1. De TA wordt door de KNHS ruim voor de wedstrijddatum aangewezen.

 2. De TA is adviseur en gesprekspartner van de wedstrijdorganisatie betreffende alles wat met de wedstrijd te

  maken heeft.

 3. De TA en organisatie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de route en de indeling van het wedstrijdterrein.

 4. Het werk van de TA beperkt zich tot de fase voorafgaand aan de wedstrijd. Op de wedstrijddag zelf volgen er

  geen extra werkzaamheden uit deze functie. Het is voor de TA niet toegestaan om op dezelfde wedstrijd de rol

  van FV te vervullen.

 5. De TA controleert of de organisatie van de wedstrijd in overeenstemming is met het gestelde in het reglement

  voor de desbetreffende klasse(n). Tot aan de wedstrijd blijft de TA de organisatie volgen en indien nodig

  adviseren.

 6. De TA keurt de wedstrijd, die minstens één dag voor de wedstrijddatum gereed moet zijn, goed of in het

  uiterste geval niet goed.

 7. De TA rapporteert binnen drie dagen na afloop van de wedstrijd aan de KNHS over de samenwerking met de

  organisatie en de opbouwfase van de wedstrijd.

Artikel 639 - Veterinaire officials

 1. De hoofdwedstrijddierenarts heeft de leiding over de gehele veterinaire keuring. Deze wordt hierin bijgestaan door één of meer collega’s en veterinaire assistenten. De hoofdwedstrijddierenarts dient tijdens de gehele wedstrijd aanwezig te zijn.

 2. De veterinaire officials worden door de wedstrijdorganisatie vastgelegd.

 3. Op iedere 40 deelnemers dient 1 wedstrijddierenarts aanwezig te zijn met een minimum van

  2 wedstrijddierenartsen per wedstrijd waarvan 1 hoofdwedstrijddierenarts is.

 4. Alle keurende wedstrijddierenartsen moeten voorkomen op de lijst van wedstrijddierenartsen endurance van de

  KNHS of op de lijst van FEI-endurancedierenartsen.

 5. Als richtlijn moet worden gehanteerd dat er bij 50 deelnemers of meer, per 15 deelnemers 1 veterinair assistent

  aanwezig is welke door de wedstrijdorganisatie worden vastgelegd.

 6. De uitspraken van de hoofdwedstrijddierenarts zijn bindend. De wedstrijddierenarts brengt verslag uit aan de

  jury, die bevoegd is jegens deelnemers eventuele verdere maatregelen te nemen.

Aantal keuringslocaties

deelnemers

1

2

3 of meer

Tot 50

1 jurylid

2 juryleden

3 juryleden

>50

2 juryleden

2 juryleden

3 juryleden

Wedstrijdreglement Endurance versie 2017 pagina 12 van 12